1. Podmínky použití
Použití internetové stránky www.schobel.cz podléhá následujícím podmínkám a stejně tak i zákonům a jiným právním předpisům České republiky. Použitím obsahu jakékoliv stránky souhlasíte s tím, že bez omezení či výhrad přijímáte tyto Podmínky použití a uznáváte, že jakékoli jiné dohody mezi Vámi a společností schöbel nábytek s.r.o. (dále jen „schöbel“) v téže věci pozbývají platnosti.

2. Informační účely
Účelem internetové stránky www.schobel.cz je představit vám činnosti společnosti schöbel. Veškeré informace uvedené na této stránce jsou určeny jen pro informační účely.

3. Použití obsahu a autorské právo
Informace z této stránky si můžete klidně stáhnout, zobrazit nebo vytisknout pro vaše osobní nekomerční použití či pro nekomerční účely vědecké nebo vyučovací, uvedete-li současně tento zdroj informací. Žádné úpravy pro další reprodukci obsahu nejsou povoleny. Obsah nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti schöbel kopírován nebo jinak používán způsobem, který je v rozporu s výše uvedenými podmínkami, a způsobem, který není běžný a přiměřený. Tato stránka a její obsah, včetně všech textů a obrázků, je vlastnictvím společnosti schöbel, jejích dceřiných společností a/nebo partnerů. Společnost schöbel tímto neuděluje, ani z obsahu této stránky nelze vyvodit, žádné licence nebo práva k jakýmkoliv obchodním značkám, patentům, obchodním tajemstvím, technologiím, výrobkům, procesům nebo jiným majetkovým právům společnosti schöbel, jejich dceřiných společností a/nebo jejich partnerů. V případě zájmu o obdržení licence se obracejte na sídlo společnosti schöbel v České republice. V případě nedodržení výše uvedených podmínek je společnost schöbel oprávněna v souladu s autorským zákonem požadovat mimo jiné i zadostiučinění v penězích.

4. Odkazy na jiné internetové stránky
Odkazy na jiné internetové stránky jsou uvedeny pouze pro vaše pohodlí. Společnost schöbel nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud jde o obsah nebo fungování těchto stránek, a nebude odpovědná za jakékoliv škody, zranění nebo jiné protiprávní následky způsobené jejich obsahem nebo provozem.

5. Informace „jak jsou“
Informace na této stránce se poskytují „jak jsou“. Společnost schöbel nedává žádná ujištění nebo neposkytuje žádné záruky, pokud jde o obsah těchto stránek. Společnost schöbel nepřebírá žádnou odpovědnost vyplývající nebo jakkoliv související s použitím této stránky nebo jejího obsahu. Společnost schöbel dále nezaručuje ani neujišťuje, že vaše použití obsahu této stránky neporuší práva třetích stran.

6. Zřeknutí se odpovědnosti
Společnost schöbel není odpovědná za jakékoliv škody vyplývající z přístupu nebo nemožnosti přístupu na tuto stránku nebo z toho, že se uživatel spoléhá na poskytnuté informace. Společnost schöbel nenese odpovědnost za vzniklé škody či ušlý zisk nebo jakékoliv ztráty. Toto omezení zahrnuje i škody nebo jakékoliv viry, které by mohly zasáhnout vaše počítačové vybavení.

7. Rozhodné právo
Toto právní oznámení a obsah této stránky se řídí právním řádem České republiky. Jakýkoliv spor vyplývající z tohoto právního oznámení nebo ve spojitosti s ním bude vyřešen příslušným soudem v České republice, pokud nebude vyřešen smírnou cestou.

8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
V případě, že dojde mezi schöbel a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.